• BG

 

Условия на използване

Чрез официалната си web страница Eurogat A.E., предлага своите услуги при описаните по-долу условия. Eurogat A.E най – любезно моли посетителите / потребителите да ги разгледат подробно и да посещават / ползват web страницата само, ако са напълно съгласни с условията.

Eurogat S.A. си запазва правата да видоизменя или / променя постоянно или временно част от съдържанието или цялото съдържание на web страницата, отнасяща се до продуктите, без предварително известяване на потребителите / членовете.

Потребителите приемат, че Eurogat S.A. си запазва правата да прекъсва ползването или наличността съдържанието на web страницата за потребителите.

Цялото съдържание на website на Eurogat S.A., включително картините, фотографиите, диаграмите, таблиците, есе материалите и всички файлове на тази web страницата, представляват интелектуална собственост и запазена търговска марка на Eurogat S.A., която е защитена от всички релевантни обезпечения, предвидени от Гръцкото законодателство, Европейското законодателство и Законодателството за международни договори и споразумения.

Следователно нищо от по-горе споменатото не може да бъде частично или изцяло, продавано, копирано, модифицирано, възпроизвеждано,публикувано отново или по някакъв начин препращано или предназначавано.

Поради огромната същност на интернет, при никакви обстоятелства, включващи случаи на небрежност и невнимание, Eurogat S.A. не е отговорен за каквито и да било повреди, от които посетителите / потребителите могат да пострадат чрез website, тъй като те го посещават на своя собствена отговорност.

Eurogat S.A. следва качеството, целостта и валидността на всичко, което касае информацията, дадена в собствения му website, www.eurogat.eu, запазвайки си правото да не носи отговорност за каквито и да било технически, типографски грешки, които не могат да се предвидят или са възникнали неволно.

По-горе споменатите условия на използване на website на Eurogat, така както и всяка модификация, са изпълнени по правилата на Гръцкото и Европейско законодателство, и по правилата на всички съответни международни споразумения.

Всяка клауза на по-горе споменатите условия, противоречаща на закона, може да бъде ipso jure прекратена, за да бъде премахната от настоящите условия, без да засяга валидността на останалите.

Настоящото е свързано и се отнася само до споразуменията между website на Eurogat и неговите посетители / потребители.

Никаква нотификация на тези условия не се взима в предвид и не е част от това споразумение, ако не е включена в тях, в писмена форма.

Администрирането и защитата на личната информация на посетителите / потребителите на website на Eurogat се осъществява по установения ред съгласно Гръцкия закон ( 2472 / 1997 г. Закон за защита на личността и защита на информацията от личен характер, така като е завършен от решението на Президента на Комитета за защита на личните данни, както и от закон 2774 / 1999 и Европейския закон (Директиви 95/46/ЕС и 97/66/ЕС).

Eurogat S.A. си запазва правата да променя условията за защита на личните данни след като информира посетителите / потребителите в настоящата или в друга юридическа форма.

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на „ЮРОГАТ“ ЕООД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Декларацията за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт:  www.eurogat.bg.

Данни за администратора

„ЮРОГАТ“ ЕООД с ЕИК 175231965 със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична, гр. София 1138, район р-н Младост, бул., САМОКОВСКО ШОСЕ № 1, тел.: 917 57 50, факс: 91 75755 е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.

Можете да се свържете с нас на адреса на управление:

Длъжностно лице по защита на данните в „ЮРОГАТ“ ЕООД е Габриела Петрова, адрес: гр. София, бул. Самоковско шосе 1, имейл: info@eurogat.bg  

Лични данни, които се обработват

„ЮРОГАТ“ ЕООД обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори.  В зависимост от конкретните цели и основания „ЮРОГАТ“ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения на „ЮРОГАТ“ ЕООД и клиента:

Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата на раждане за чужденец, гражданство, адрес, телефон, адрес на електронната поща, снимка от профила на клиента;

Имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред „ЮРОГАТ“ ЕООД;

Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;

Данни, събирани при плащане - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга платежна информация, събирана при обработване на заявените от клиенти плащания към „ЮРОГАТ“ ЕООД;

Данни от профила Ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име; данни от Вашия квалифициран електронен подпис, регистриран в системата ни; идентификационните данни в профила Ви; добавени от Вас абонатни номера, клиентски номера и друга информация, свързана с предлаганите услуги за плащане към регистрирани търговци;

Данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от „ЮРОГАТ“ ЕООД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи.

2. Данни при използване на услугите на „ЮРОГАТ“ ЕООД, достъпни чрез онлайн платформа или мобилно приложение:

Данни за използваните от Вас приложения, браузъри, за вида на устройството за достъп до системите на „ЮРОГАТ“ ЕООД. Тази информация включва идентификатор на устройството, номер на версията на приложението, версия на операционната система, информация за мобилната мрежа, включително име на оператора и телефонен номер, IP адрес; активност в системата и дата, час и препращащ URL адрес на заявката Ви към системите на „ЮРОГАТ“ ЕООД.

3. Данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трети лица, във връзка с конкретна услуга или продукт:

Данни за имена, адрес, клиентски номер, номер на фактура и други данни, свързани със задължения за плащане от/на клиенти на „ЮРОГАТ“ ЕООД.

4. Други данни в процеса на предоставяне на услуги от „ЮРОГАТ“ ЕООД:

Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, томболи и/или други промоционални кампании, организирани от „ЮРОГАТ“ ЕООД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи;

Записи на обаждания, които са направени от и към контактния център на „ЮРОГАТ“ ЕООД, електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

При отказ от доброволно предоставяне на изисквани лични данни, „ЮРОГАТ“ ЕООД няма да е в състояние да Ви предостави избрани от Вас услуги.

 Цели и правни основания за обработване на личните данни:

„ЮРОГАТ“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с клиентите за услуги, предоставяни от „ЮРОГАТ“ ЕООД:

Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; изпълнение на заявки за предоставяне на информация и разяснения за ползваните услуги, извършване на плащания от/към „ЮРОГАТ“ ЕООД.

Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на „ЮРОГАТ“ ЕООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на „ЮРОГАТ“ ЕООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентския профил.

Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на „ЮРОГАТ“ ЕООД.

Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и „ЮРОГАТ“ ЕООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;

Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка;

Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на „ЮРОГАТ“ ЕООД.

2. В изпълнение на законови задължения „ЮРОГАТ“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

За спазване на законовите задължения, свързани с наемането на персонал или за предмета на дейност на „ЮРОГАТ“ ЕООД;

Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

 3. „ЮРОГАТ“ ЕООД обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиента за тяхното обработване, за следните цели:

За получаване на известия на посочен от Вас имейл, свързани с използваните от Вас услуги – потвърждения за плащания, информация за нови задължения за плащания и др., както и информация за продукти и услуги на трети лица; Имате възможност да дадете, съответно да оттеглите съгласието си за получаване на определената информация на имейл.

За включване на Вашето име, фотографии, видео и други форми на Ваше присъствие в рекламни и медийни публикации на „ЮРОГАТ“ ЕООД в резултат на участието Ви в томболи и игри, или на наши партньори и/или в социалните мрежи.

 4. „ЮРОГАТ“ ЕООД обработва данните Ви и за целите на следните легитимни интереси:

Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в обобщен вид - „ЮРОГАТ“ ЕООД извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на предлаганите услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;

Когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на „ЮРОГАТ“ ЕООД или на друго валидно правно основание.

 Категории трети лица, получатели на лични данни:

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „ЮРОГАТ“ ЕООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 На физически лица, за които се отнасят данните;

На физически, юридически лица, получатели на наредени от Вас плащания към/от „ЮРОГАТ“ ЕООД;

На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на „ЮРОГАТ“ ЕООД или на друго валидно правно основание.

На банки.

Лица, които по възлагане на „ЮРОГАТ“ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на „ЮРОГАТ“ ЕООД в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

На подизпълнители на „ЮРОГАТ“ ЕООД, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни извършват обработването съгласно сключен с „ЮРОГАТ“ ЕООД договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на „ЮРОГАТ“ ЕООД. Подизпълнителите на „ЮРОГАТ“ ЕООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

 Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел предоставяне на услугите на „ЮРОГАТ“ ЕООД, се съхраняват в предвидения от специалните закони срок. За личните данни, свързани с извършени плащания от/към „ЮРОГАТ“ ЕООД, данните се съхраняват съгласно нормативно установените срокове в действащото законодателство;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи, се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок;

„ЮРОГАТ“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение на услуги/прекратяване на регистрация/договор за предоставяне на услуги и други, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение;

Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват;

Запис на телефонните разговори – до две години от провеждане на разговора, ако такъв се провежда;

Картина (видеозапис) при посещение на централния офис на „ЮРОГАТ“ ЕООД – до една година от датата на създаване на записа.

 Мерки за сигурност на „ЮРОГАТ“ ЕООД за защита на личните данни

Защитата на информацията и данните на клиентите е основен приоритет на „ЮРОГАТ“ ЕООД. Дружеството прилага и актуализира непрекъснато технически и организационни мерки за осигуряване защита на данните на клиентите.

Извършват се редовни прегледи на всички процедури и правила за събиране, съхранение и обработка на данните, включително на физическите мерки за сигурност на системите.

 Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „ЮРОГАТ“ ЕООД:

Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

1. Да получите информация за Вашите лични данни, които „ЮРОГАТ“ ЕООД обработва.

Тази информация може да поискате след подаване на писмено искане до „ЮРОГАТ“ ЕООД в централния офис на „ЮРОГАТ“ ЕООД.

2. Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка: за данните, които нямате възможност самостоятелно да коригирате, е необходимо да подадете искане до „ЮРОГАТ“ ЕООД по установения за това ред.

3. Да изискате да се изтрият личните Ви данни само в някои от следните случаи:

Същите не са нужни повече за целите, за които са били събрани или обработвани;

При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект;

Няма законово или договорно основание за обработването им;

Обработването на данните е признато за незаконно;

Националното или европейското законодателство изискват това.

 4. Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някои от следните случаи:

Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;

При спазване на правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

5. Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които Вие сте предоставили на „ЮРОГАТ“ ЕООД, съгласно правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679 при спазване на правилата и процедурите на „ЮРОГАТ“ ЕООД. Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:

а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение и

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

6. Да възразите пред „ЮРОГАТ“ ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини срещу обработването на лични данни, за които е посочено, че се обработват от „ЮРОГАТ“ ЕООД на основание на легитимен интерес на „ЮРОГАТ“ ЕООД.

Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, „ЮРОГАТ“ ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали счита Вашето възражение за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

7. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

8. Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

 Подаване на искане

„ЮРОГАТ“ ЕООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:

За информация, която не е достъпна–се подава на място в централния офис на „ЮРОГАТ“ ЕООД или на имейл, публикуван на уеб страницата на дружеството за контакт;

За да бъдете надлежно идентифицирани и за да може „ЮРОГАТ“ ЕООД да Ви отговори коректно, е необходимо в искането/заявлението по образец да посочите определени задължителни реквизити като данни по Ваш документ за самоличност, телефонен номер, ако желаете да предоставите възможност за връзка с Вас, както и в какво качество желаете да подадете искане за упражняване на правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например клиент/бивш клиент, законен представител, действителен собственик, др. Ако представената информация е непълна и/или некоректна, е възможно да не сме в състояние да изпълним Вашето искане или част от него.