• BG

 

1. ЦЕЛ

Целта на фирмата е да се защитят правата на неприкосновеност на личния живот. Тази политика обобщава какво информация, представляваща лични данни и друга информация, можем да събираме, как можем да използваме тази информация, както и други важни въпроси, свързани със защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни. Фирмата е в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни.

 2. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ФИРМАТА ЗА ИНТЕРНЕТ

Спазването на всички приложими закони за неприкосновеност на личния живот и защита на данните е фирмена политика. Това задължение отразява стойността, която придаваме на придобиването и поддържането на доверието на нашите клиенти, бизнес партньори и други, които споделят личната си информация с нас.

Настоящата Политика се прилага за всички области, в които Дружеството оперира или оперират от нейно име и включва бизнес звената на компанията по света.

 3. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Като лични данни се считат данните от личен характер и означава тази информация и данни, които, самостоятелно или в комбинация с друга информация, могат да бъдат използвани за разпознаването ви, идентифицирането ви, контакт с вас или локализацията ви, индикативно посочване на вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер. Ние не считаме за данни от личен характер онази информация, която става анонимна, така че да не е възможно за трети лица да идентифицират лесно дадено лице.

 4. СЪГЛАСИЕ

Използвайки уебсайт на нашата компания, Вие се съгласявате с условията на тази Декларация за поверителност. Всеки път, когато изпращате информация чрез този сайт, вие предоставяте съгласието си за събирането, използването и разкриването на тази информация, както е описано в тази Политика и всички декларации за поверителност, приложими за страната или уебсайта.

 4.1 Ограничения за събирането, използването и разкриването на лични данни

До степента, изисквана от приложимото право, дружеството ще предприеме следните действия на етапа на събиране на лични данни:

  • Осигуряване на навременна и адекватна информация за практиките си за поверителност.
  • Събиране, използване и предаване на вашите лични данни само с изричното ви съгласие, в зависимост от това дали това са чувствителни или нелични данни при приложими правни условия и други фактори.
  • Събиране на лични данни само за конкретни и ограничени цели. Събраните от нас лични данни ще бъдат подходящи, адекватни и няма да надхвърлят целите, за които са събрани.
  • Обработка на личните ви данни по начин, съответстващ на целите, за които е бил първоначално събран, или за целите, за които впоследствие сте се съгласили.
  • Вземане на законни транзакционни мерки, за да се гарантира, че вашите лични данни са адекватни, точни, пълни и, когато е необходимо, актуализирани за предвидената употреба.
  • Избягване на използването на личните ви данни с цел пряко популяризиране на услугите, без да можете да се противопоставите на това действие.
  • Предприемане на необходимите мерки, било то конвенционални или не, за да ви осигури адекватна защита на вашите лични данни, съобщени на трети страни или предадени на друга държава, включително вътрешнокорпоративно предаване.

 4.2 Събрана информация и използването й

Когато използвате и ползвате уебсайта на нашата компания, има следните начини, по които можем да събираме информация и лични данни за вас:

 4.1. Информация, събрана чрез поставяне на „бисквитка“ на вашия компютър

Компанията може да получи информация за вас, като инсталира "етикет" на твърдия диск на компютъра. Този етикет се нарича „бисквитка“.

Нашите уеб сайтове използват следните видове бисквитки, както е описано аналитично по-долу:

 4.1.1. GoogleAdvertising

Използваме „бисквитки“ от услугата за реклама на Google Advertising, за да направим изводи за рекламни цели. Някои обичайни приложения на „бисквитките“ са избор на рекламата, въз основа на съответното съдържание за даден потребител, подобряване отчитането на ефективността на дадена кампания, която се изпълнява от нашата компания, и избягване на показване на реклами, които вече са показани на даден потребител.

 Когато потребителят преглежда сайта, Google Analytics предоставя JavaScript (библиотеки) маркери, които са подходящи за нашата компания за записване на информация относно уебсайта, посетен от потребителя, като например URL адреса на уеб страницата. Библиотеките на JavaScript на Google Analytics използват „бисквитки“ HTTP, за да „помнят“ какви действия е направил даден потребител на предишни страници / взаимодействия със сайта.

Рекламните „бисквитки“ помагат за показване на реклами на потребителя, съгласно неговите интереси, така че да не получават нежелани съобщения. Бисквитките, използвани от нашата компания, предоставят информация за това как крайният потребител използва сайта и всяка реклама, която крайният потребител може да е видял, преди да посети уебсайта на нашата компания. Някои от основните рекламни „бисквитки“, които използваме, се наричат „IDE“ и „NID“ и се съхраняват в браузъри в домейна doubleclick.net (собственост на Google). Тези „бисквитки“ ни помагат да разберем интересите ви и да ви покажем подходящи реклами. Друга „бисквитка“, която използваме, е „бисквитката“ CONSENT, която помага да се определят вашите предпочитания.

Повече информация можете да намерите на сайта: 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=el

Аналитично „бисквитките“, които се използват от услугата Google Advertising:

Наименование

1.

GPS

2.

PREF

3.

YSC

4.

VISITOR_INFO1_LIVE

5.

CONSENT

6.

1P_JAR

7.

CONSENT

8.

NID

9.

IDE

 

4.1.2 Абсолютно необходими бисквитки: (PHPSESSID)

Това са „бисквитките“, които са абсолютно необходими за преглеждане на сайта от потребителя или за предоставяне на някои функции, които той е поискал. Тази „бисквитка“ се създава от PHP-базирани приложения. Този универсален идентификатор се използва за поддържане на променливите на потребителската сесия. Тази конкретна „бисквитка“ изтича, когато браузърът е деактивиран.

Ако не искате да получавате „бисквитки“, можете да настроите браузъра си да блокира „бисквитките“ или да ви уведоми, когато на компютъра ви бъде поставена „бисквитка“. Въпреки, че не сте задължени да приемате „бисквитки“, когато посещавате уебсайта на компанията, може да не успеете да използвате всички функции на сайта, ако браузърът ви блокира нашите „бисквитки“.

 4.2. Приложения и widgetsна социалните мрежи

Уеб сайтът на компанията включва приложения widgets за да може клиентът да комуникира чрез приложения за социални мрежи като знака на Facebook или и на Twitter. Всяка лична информация, която предоставяте чрез такива приложения за социални мрежи, може да бъде събирана и използвана от други членове на това приложение за социални мрежи и тези обмени се ръководят от политиките за поверителност на компаниите, предоставящи тези приложения. Компанията няма контрол или отговорност за тези компании или използването на клиентска информация от тях.

 

5. СЪОБЩАВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Компанията няма да продава личната информация, събрана от нейните уебсайтове на брокери на адресни каталози без вашето изрично съгласие.

Дружеството може да споделя вашата лична информация с други бизнес единици на компанията. Когато се прави това, тези други бизнес звена на компания ще използват вашата информация по начин, който е в съответствие с целите, за които са били първоначално събрани (или с които сте се съгласили впоследствие).

Компанията може също да споделя вашата лична информация с доставчици на поддържащи услуги от трета страна. Тези трети страни са длъжни да използват личната информация, която споделяме с тях, само за да извършват услугите от наше име и да обработват вашата лична информация като строго поверителна в съответствие с всички приложими закони за поверителност и лични данни.

В някои случаи можем да споделим вашата лична информация с трети страни, с които си сътрудничим, за да предоставяме услуги на нашите клиенти, като дистрибутори. Когато се случва това, ние ще изискваме от нашите бизнес партньори да използват тази лична информация по начин, който е в съответствие с целите, за които са били първоначално събрани (или за които впоследствие сте се съгласили) и само когато е позволено съгласно тази Политика, всички приложими декларации за неприкосновеност на личния живот на страната или уебсайта, както и всички приложими закони за неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни.

При някои ограничени обстоятелства можем да споделяме или предаваме лична информация на независими трети страни. Например, ние можем да предоставим лична информация на трета страна (i) по ваше искане, (ii) за спазване на закон или съдебна заповед, (iii) за разследване на потенциално нарушение като кражба на самоличност, (iv) във връзка с продажба, покупка, сливане, реорганизация, ликвидация или прекратяване на дружеството или на бизнес единица на дружеството, или (v) при сходни обстоятелства. Ако се случи такова събитие, ние ще предприемем необходимите мерки за защита на вашата лична информация.

Много от уебсайтовете на компанията ви позволяват да изберете споделянето и/или предаването на вашата лична информация. В повечето случаи Ви молим да посочите Вашия избор в момента и на страницата, на която предоставяте личната си информация.

 6. СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в базите данни на нашата компания или в бази данни, поддържани от нашите доставчици на услуги.

Компанията предприема разумни стъпки за защита на сигурността, поверителността и целостта на личната ви информация. Например, използваме защитена технология за прехвърляне на лична информация по интернет.

Ние ограничаваме достъпа до лична информация на тези, които имат бизнес нужда да го направят. Въпреки че използваме мерки за сигурност, за да защитим вашата лична информация от неоторизирано разкриване, злоупотреба или промяна, моля, имайте предвид, че предаването по интернет не е напълно безопасно или без грешки. Компанията няма да бъде отговорна за нарушения на сигурността извън нашия разумен контрол.

 7. ВРЪЗКИ С УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтовете на компанията могат да съдържат връзки към уебсайтове, които не се управляват от компанията. Тези връзки се предоставят като услуга и не предполагат потвърждаване на дейностите или съдържанието на тези сайтове, както и никаква връзка с техните оператори. Препоръчваме Ви да прегледате политиката за поверителност, публикувана на уебсайтовете, които посещавате, преди да използвате сайта или преди да предоставите лична информация.

 8. ДОСТЪП ДО ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

 Можете да преглеждате, коригирате и актуализирате личната информация, която ни предоставяте, чрез уебсайта на компанията, като използвате механизмите за обратна връзка, предоставени на конкретния уебсайт на компанията, като се свържете с нас по имейл или като ни пишете на адрес: София, бул. Самоковско шосе №1, ет. 2, оф. 7.

 9. ОПЦИИ

Компанията не изисква от клиентите си да предоставят лични данни онлайн, но може да изиска от клиентите да им предоставят някои лични данни, за да получат допълнителна информация за услугите и действията на компанията.

Дружеството може също да поиска разрешение от клиентите да използват личните им данни за определени употреби и те могат или да се съгласят, или да откажат тези употреби. Ако желаят специфични услуги или комуникации, като представяне на услугите на компанията, имат възможност да бъдат изтрити от съответния списък получатели по всяко време, като следват инструкциите, съдържащи се във всяко съобщение. Ако те решат да бъдат изтрити от услуга или комуникация, компанията ще се опита да изтрие техните данни възможно най-скоро, въпреки че може да отнеме известно време и/или информация, преди да може да обработи тази заявка.

 10. СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 Периодът на съхранение на Вашата лична информация ще варира и ще зависи от целта и използването на събраната информация. Съществуват законови изисквания за запазване на определени видове данни за определени периоди. В противен случай ще запазим данните за не повече от необходимото за целите, за които са събрани данните.

 11. ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Повечето уебсайтове на компанията не са предназначени за деца на възраст под 16 години. Компанията не иска съзнателно, нито събира лични данни от или за деца на своите сайтове, освен ако не е разрешено съгласно приложимия закон.

 12. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Компанията изпраща тази Политика на често преразглеждане и може периодично да я изменя или преразглежда по свое усмотрение. Когато настъпят промени, ще бъде записана датата на промяната или преразглеждането на Политиката. Актуализираната политика ще се прилага за клиентите и техните данни от тази дата.

Компанията насърчава клиентите периодично да преглеждат тази политика, за да проверят дали има някакви промени в начина, по който компанията управлява личните им данни. Тази декларация последно е актуализирана през януари 2019 година.